Select Your Language:   Polish   English   Français   Deutsch   Pусский   Español
SOLIDNY PARTNER W EUROPIE
OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY Z DNIA 9 WRZEŚNIA 2010 R.
§ 1.
Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży, zwanej w dalej "OWS", znajdują zastosowanie w odniesieniu do wszystkich umów sprzedaży mięsa i produktów mięsnych (zwanych dalej łącznie "Towarami") zawieranych pomiędzy IRCOM spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku (80-289) przy ul. Hubala 29, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku pod numerem KRS 57458, o kapitale zakładowym w wysokości 51.200,00 zł pokrytym w całości, o numerze NIP 5830011952 zwaną dalej "SPRZEDAWCĄ" a jej kontrahentami, zwanymi dalej "KUPUJĄCYM" bez względu na miejsce i kraj ich siedziby, czy miejsce i kraj zamieszkania.
§ 2.
 1. Niniejsze OWS stanowią integralną część umów, o jakich mowa w § 1 powyżej.
 2. Zmiana lub wyłącznie poszczególnych postanowień OWS może nastąpić wyłącznie za uprzednią pisemną zgodą SPRZEDAWCY.
§ 3.
 1. Zawarcie umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez złożenie przez KUPUJĄCEGO zamówienia i jego przyjęcie przez SPRZEDAWCĘ.
 2. Zamówienie KUPUJĄCY składać może pisemnie, faxem lub e-mailem.
 3. Zamówienie uważa się za przyjęte w momencie przesłania KUPUJĄCEMU potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez SPRZEDAWCĘ listem poleconym, faxem lub e-mailem.
 4. Do zawarcia umowy sprzedaży Towarów dochodzi z chwilą złożenia oświadczenia przez SPRZEDAWCĘ o przyjęciu zamówienia.
§ 4.
W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią OWS a treścią zaakceptowanego i potwierdzonego przez SPRZEDAWCĘ zamówienia, zastosowanie mają postanowienia przedmiotowego zamówienia.
§ 5.
Zamówienie składane SPRZEDAWCY winno obligatoryjnie wskazywać:
 • rodzaj zamawianego Towaru;
 • ilość zamawianego Towaru;
 • cenę jednostkową oraz cenę łączną ( sumaryczną ) zamawianego Towaru,
 • termin płatności ceny sprzedaży;
 • miejsce wydania Towaru KUPUJĄCEMU.
§ 6.
KUPUJĄCY bez pisemnej zgody SPRZEDAWCY nie ma prawa przenieść praw wynikających z zawartej ze SPRZEDAWCĄ umowy sprzedaży Towarów.
§ 7.
Całość umowy sprzedaży Towarów zawartej między SPRZEDAWCĄ a KUPUJĄCYM, w tym jej ważność, treść oraz realizacja jak i wynikające z niej stosunki prawne, podlegają wyłącznie przepisom prawa polskiego.
§ 8.
Wszelkie spory jakie mogą wyniknąć w związku z zawartą między SPRZEDAWCĄ a KUPUJĄCYM umową sprzedaży Towarów lub jej wykonaniem podlegają rozstrzygnięciu wyłącznie przez polski sąd powszechny właściwy dla miasta Gdańska.
OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU
§ 1.
Niniejsze Ogólne Warunki Zakupu, zwane w dalej „OWZ”, znajdują zastosowanie w odniesieniu do wszystkich umów ( zwanych dalej: „Umowami” ), na podstawie których IRCOM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku pod numerem KRS 57458, o kapitale zakładowym w wysokości 51.200 zł, o numerze NIP 5830011952 zwana dalej „IRCOM” - nabywa od osób trzecich zwanych dalej: „KONTRAHENTEM” mięso lub inne produkty ( wyroby ) mięsne (zwane dalej łącznie „Towarami”) bez względu na miejsce zawarcia Umowy, kraj siedziby, miejsce i kraj zamieszkania KONTRAHENTA.
§ 2.
 1. Niniejsze OWZ stanowią integralną część Umów, o jakich mowa w § 1 powyżej.
 2. Zmiana lub wyłączenie stosowania poszczególnych postanowień OWZ może nastąpić wyłącznie za uprzednią pisemną zgodą IRCOM.
§ 3.
 1. Zawarcie Umowy następuje poprzez złożenie przez IRCOM zamówienia, lub poprzez zawarcie i podpisanie przez przedstawiciela IRCOM Umowy w formie pisemnej.
 2. Faktura VAT podpisana przez przedstawiciela IRCOM jest równoznaczna z zawarciem Umowy Towaru określonego w tej fakturze na warunkach w niej określonych.
§ 4.
W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią OWZ a treścią zaakceptowanego i potwierdzonego przez IRCOM zamówienia bądź też Umowy, zastosowanie mają odpowiednio postanowienia podpisanego przez IRCOM zamówienia lub Umowy.
§ 5.
KONTRAHENT bez pisemnej zgody IRCOM nie ma prawa przenieść praw wynikających z zawartej z IRCOM Umowy dotyczącej Towarów.
§ 6.
Całość Umowy dotyczącej Towarów zawartej między IRCOM a KONTRAHENTEM, w tym jej ważność, treść oraz realizacja jak i wynikające z niej stosunki prawne, podlegają wyłącznie przepisom prawa polskiego.
§ 7.
Wszelkie spory jakie mogą wyniknąć w związku z zawartą między IRCOM a KONTRAHENTEM Umowy dotyczącej Towarów lub jej wykonaniem podlegają rozstrzygnięciu wyłącznie przez polski sąd powszechny właściwy dla miasta Gdańska.
Wierzymy, że dołączą Państwo do rzeszy naszych zadowolonych klientów
Copyright © 2011 Ircom Sp. z o.o.
powered by: datlab